Pravilnik o priznanju “Bršljanov venec” in “Mali bršljanov venec”

Na podlagi 4. sklepa občnega zbora ZDUS z dne 16. 3. 2010 in 11. in 13. sklepa občnega zbora ZDUS z dne 18. 3. 2011 objavljam dopolnjen in spremenjen Pravilnik o priznanju “BRŠLJANOV VENEC”.

Občni zbor Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) v skladu z določili Statuta ZDUS ter v smislu nenehne rasti umetniškega razvoja članov ZDUS ustanavlja gledališko priznanje za umetniške dosežke za določeno obdobje ter v zvezi s tem sprejema:

PRAVILNIK O GLEDALIŠKEM PRIZNANJU ZDUS ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE NA PODROČJU REŽIJE, TEORETIČNE IN PRAKTIČNE DRAMATURGIJE, SCENOGRAFIJE, KOSTUMOGRAFIJE, LEKTORSTVA, CELOTNE LIKOVNE PODOBE LUTKOVNE PREDSTAVE, OBLIKOVANJA LUTK, SCENSKE GLASBE ZA ŽIVLJENJSKO DELO POIMENOVANO: “VELIKI BRŠLJANOV VENEC”

IN

PRAVILNIK O GLEDALIŠKEM PRIZNANJU ZDUS ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE NA PODROČJU REŽIJE, TEORETIČNE IN PRAKTIČNE DRAMATURGIJE, SCENOGRAFIJE, KOSTUMOGRAFIJE, LEKTORSTVA, CELOTNE LIKOVNE PODOBE LUTKOVNE PREDSTAVE, OBLIKOVANJA LUTK, SCENSKE GLASBE ZA PRETEKLO LETO POIMENOVANO: »BRŠLJANOV VENEC«

1. člen

Prvo priznanje se imenuje: “VELIKI BRŠLJANOV VENEC” – Priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za življenjsko delo.

Drugo priznanje se imenuje: »BRŠLJANOV VENEC« – Priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za leto ….

2. člen

a.) Priznanje VELIKI BRŠLJANOV VENEC za življenjsko delo je stalno in se podeljuje vsako leto za enega od gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS, in sicer za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk , scenske glasbe.

b.) Priznanje BRŠLJANOV VENEC je stalno in se podeljuje vsako leto za enega od gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS, in sicer za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe, ki so bili doseženi od 1. januarja do 31. decembra preteklega leta.

3. člen

Vsako leto se podeli eno priznanje “VELIKI BRŠLJANOV VENEC” za življenjsko delo in eno priznanje »BRŠLJANOV VENEC« za dosežke v preteklem letu. Komisija ima tudi možnost, da priznanj ne podeli, če je mnenja, da nobeden od prispelih predlogov ne ustreza splošno uveljavljenim kakovostnim standardom.

4. člen

Priznanji ZDUS za gledališke dosežke (režijo, teoretično in praktično dramaturgijo, scenografijo, kostumografijo, lektorstvo, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scensko glasbo… ) se podeljuje ne glede na velikost predstave ali obseg dela, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih umetniških dosežkov.

5. člen

Prejemniki Priznanja ZDUS so lahko samo člani ZDUS (ki redno plačujejo članarino). Priznanje BRŠLJANOV VENEC za življenjsko delo in priznanje »MALI BRŠLJANOV VENEC« za umetniške dosežke za preteklo leto se lahko podeli članu ZDUS samo enkrat, vendar drugo ne izključuje prvega.

Priznanje ZDUS za življenjsko delo lahko prejme član / članica, ki na področju gledališke umetnosti deluje več kot 25 let.

6. člen

Priznanji ZDUS se podelita iz razpoložljivih sredstev.

7. člen

Priznanji ZDUS se podeli v obliki umetniškega likovnega ali kiparskega dela skupaj s plaketo na kateri je logotip ZDUS.

8. člen

Finančna sredstva za Priznanje ZDUS določi vsako leto posebej Izvršni odbor ZDUS na svoji redni seji v skladu s finančnimi možnostmi.

9. člen

Priznanje ZDUS se javno objavi vsako leto ob Svetovnem dnevu gledališča (27. marec), podeli pa se v dogovoru z nagrajencem o času in kraju podelitve.

10. člen

Za podelitev priznanja VELIKI BRŠLJANOV VENEC in BRŠLJANOV VENEC imenuje Izvršilni odbor ZDUS vsako leto komisijo (ki je načeloma ista kot za podeljevanje Odličja MARIJA VERA in Priznanja ZDUS za igralske dosežke) praviloma iz vrst že nagrajenih članov ZDUS. Imenovati jo mora najkasneje do 15. maja ocenjevalnega leta.

11. člen

Komisija za Priznanja ZDUS šteje tri člane Združenja dramskih umetnikov. Sestavljena je iz članic in članov ZDUS in je pri svojem delu in odločanju povsem samostojna.

12. člen

Ob imenovanju članov komisije za priznanja ZDUS izda Izvršilni odbor ZDUS pisni akt o imenovanju člana v komisijo za priznanja.

13. člen

Člani komisije po imenovanju, oziroma pred pričetkom dela podpišejo izjavo o zavezanosti k molčečnosti, ki traja do javne objave imen nagrajencev.

14. člen

Odločitev komisije za priznanje ZDUS je pravno veljavna, če je glasovanje komisije soglasno.

15. člen

Članom komisije se povrnejo potni stroški in drugi stroški v zvezi z delom komisije.

16. člen

Ob predlogih za podelitev Priznanja ZDUS komisija za priznanja vodi zapisnik, ki ga po opravljenem delu preda Izvršilnemu odboru ZDUS in na ta način seznani IO ZDUS o svojih odločitvah. Komisija lahko določi zunanjega zapisnikarja, a le z odobritvijo IO ZDUS.

17. člen

Ob predlogu za podelitev Priznanja VELIKI BRŠLJANOV VENEC in BRŠLJANOV VENEC mora komisija izoblikovati tudi pisno obrazložitev.

18. člen

Priznanji ZDUS VELIKI BRŠLJANOV VENEC in BRŠLJANOV VENEC podeljuje vsako leto predsednik ZDUS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. V kolikor pa je tudi ta zadržan, podeljuje priznanje predsednik komisije za priznanja ali pa član Izvršilnega odbora ZDUS.

19. člen

Komisija za priznanja izvoli med seboj predsednika.

20. člen

Vsak predlagatelj lahko vsako leto najkasneje do 15. januarja s priporočeno pošto pošlje največ en predlog za umetniški dosežek v preteklem letu in en predlog za življenjsko delo z obrazložitvijo. Na poštni ovojnici mora biti jasno viden napis: Ne odpiraj – za priznanja. Po določenem roku poslani predlogi za Priznanje VELIKI BRŠLJANOV VENEC in BRŠLJANOV VENEC se ne bodo upoštevali. Kandidate za Priznanje predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani ZDUS. Predlogi za priznanje »VELIKI BRŠLJANOV VENEC« ostanejo v veljavi šest let in se priključijo vsakokratnim novim predlogom, kar pomeni, da jih komisija obravnava enakovredno skupaj z na novo prispelimi predlogi.

Razpis za vsa priznanja ZDUS je javen in se objavi najkasneje mesec dni pred iztekom roka za oddajo predlogov.

Razpis izda predsednik/predsednica ZDUS ali tajnik/tajnica IO ZDUS. Razpis se lahko objavi tudi v tiskanih medijih in na svetovnem spletu, če to dopuščajo finančna sredstva.

21. člen

Izvršni odbor ZDUS je dolžan, da skupaj s Komisijo za priznanja ZDUS, svoje odločitve o priznanju VELIKI BRŠLJANOV VENEC in BRŠLJANOV VENEC posreduje sredstvom javnega obveščanja.

Ljubljana, 18. marec 2011

Mag. Alenka Pirjevec, l.r

predsednica ZDUS