DIALOG Z MZK

BORISOVO VPRAŠANJE


Pozdravljeni, 

v zvezi s spremembo obdavčitve samozaposlenih na področju kulture, ki so upravičeni do plačila prispevkov za socialno zavarovanje v obliki akontacije (15.člen Uredbe o samozaposlenih, Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010) me zanima, ali je do sistemske ureditve položaja samozaposlenih, ki je v pristojnosti Ministrstva za kulturo mogoče načrtovani ukrep zadržati?

Vrhunski umetniki, ki so podvrženi sedanjemu socialnemu korektivu so namreč že predolgo na dnu družbene lestvice in velikokrat zaradi pomanjkanja dela ne dosegajo praga minimalne plače. Sedanja oblika pomoči jim omogoča vsaj ohranitev položaja v srednjem razredu, nova letna obdavčitev za 200 eur, pa poleg vpliva na cenzus, ki vključuje tudi olajšave pri plačilih stroškov za oskrbo otrok (vrtec, …) izraža nevarnost dodatnega zdrsa v revščino in družbeno izključenost. 

Prav tako me zanima vaše stališče do vprašanja ali je Ministrstvo za kulturo omenjeni strukturi samozaposlenih delodajalec? Omenjeno vprašanje se nanaša predvsem na problematiko zagotavljanja sistemskih zdravniških pregledov, ki so ves minuli čas samoplačniški in se zato ne izvajajo, kar povzroča prirast številnih kroničnih bolezni, ki bi jih bilo mogoče s preventivnimi ukrepi zmanjšati. Vsako zdravljenje, ki bi ga bilo mogoče preprečiti, pa javnemu zdravstvu predstavlja dodaten nepotreben strošek.


Lp, ddr. Boris Mihalj, predsednik združenja dramskih umetnikov Slovenije

ODGOVOR MZK

Spoštovani!

V medijih se pojavljajo informacije, ki se nanašajo na dohodkovni cenzus samozaposlenih v kulturi. Članki neutemeljeno povzemajo predpostavke, da bo nova FURS-ova ureditev obračuna prispevkov za samozaposlene pomenila potencialno nevarnost za njihov cenzus in zaplete pri izračunu le tega.

Ne glede na to, kako so prispevki za državno pomoč zajeti v davčno osnovo, se zakonodaja na področju samozaposlenih v kulturi ni spreminjala.

Dodatno ooudarjamo, da preseganje dohodkovnega cenzusa ne pomeni izgubo statusa samozaposlenega, niti ne pomeni izgube državne pomoči za obdobje petih let, pač pa vpliva na upravičenje do izplačila prispevkov s strani države le v tekočem letu ugotovljenega preseganja. 

Besedilo v članku se primarno nanaša na pripoznavo prihodkov in odhodkov v skladu z računovodkimi standardi, za razlago katerih je pristojen Slovenski inštitut za revizijo. Ministrstvo za kulturo ni tisti organ, ki bi bil pristojen za razumevanje in posledično razlaganje računovodskih standardov, kjer je potrebno prepoznati odhodke v višini celotnih obračunanih prispevkov in na podlagi ter v višini oprostitve plačila teh prispevkov prepoznati prihodke. Samozaposleni, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih pa odhodkov v svoje evidence in davčni obračun vključijo le prihodke iz naslova oprostitve. Preprosto povedano, plačilo ministrstva se šteje v prihodek, na proti kontu pa se šteje v odhodek, kar pomeni, da se denarno izenači in je stanje »0«, se pravi, da ne vpliva na cenzus.

Na koncu se tako za samozaposlene v kulturi ne bo spremenilo popolnoma nič. 

Po naših podatkih so mediji od FURS-a že dobili ustrezno razlago, a je nekateri nato niso korektno povzeli. 

V zvezi z vašim vprašanjem ali je MK delodajalec je odgovor seveda negativen. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUIJK) ne predvideva sklenitve delovnega razmerja s samozaposlenimi v kulturi, saj potem ne bi bili več samozaposleni, ampak bi bili zaposleni uradniki na ministrstvu.  

S prijaznimi pozdravi,
Služba za odnose z javnostmi

MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRY OF CULTURE