JAVNA PODPORA PISMU ANJE GOLOB

Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije izrekata javno podporo pismu Anje Golob, v katerem  utemeljeno navaja pripombe k obravnavanju kulturnih vsebin na RTV Slovenija.Pri tem opozarjamo, da se večina kritičnih pripomb nanaša na televizijski program in ne na radijski, kjer je stanje kulturnih vsebin na srečo še v veliki meri zastopano na programu ARS, lahko pa jih bi bilo več tudi na Prvem programu, ki je tudi bolj poslušan. V želji, da se tudi naša javna podpora pesnici Anji Golob upošteva, vas pozdravljamo in upamo na vašo modro odločitev v prid slovenski kulturi, umetnosti in javnemu interesu.

Saša Pavček, predsednica Združenja dramskih umetnikov Slovenije

Vilma Štritof, predsednica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

V Ljubljani, 19. 12. 2017

Priloga:

 

Pismo Anje Golob

Spoštovani, 

 vljudno vas prosim, da v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma posredujete v zvezi z več zadevami, povezanimi z obravnavo kulturnih vsebin na RTV Slovenija. 

 V skladu z ZRTVS-1 [vsi navedki sledijo neuradnemu prečiščenemu besedilu št. 4] kot temeljnim aktom, ki opredeljuje njeno delovanje, je nacionalka namreč po 1. členu “[…] javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije.” Dalje, 4. člen navedenega zakona opredeljuje programsko delovanje RTV Slovenija: “(1) predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del”, 8. člen pa opredeljuje, da “RTV Slovenija opravlja podporne dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti ter ohranja nacionalne kulturne vrednote. RTV Slovenija v svojih programih zagotavlja kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine ter ustvarjanje, poustvarjanje in posredovanje umetniških del.”

 Da bi RTV Slovenija mogla uresničevati svoje v zakonu zapisano poslanstvo, ko gre za kulturne vsebine, mora nujno in takoj storiti sledeče: 

 1) Oddaje s kulturnimi vsebinami mora takoj prepoznati kot lastno kvalitativno prednost na slovenskem medijskem trgu ter jih nemudoma premakniti s terminov po 23. uri v najbolj gledane termine. Sistematično potiskanje teh oddaj v nočne termine je namreč moč razumeti samo kot segregacijo kulturnih vsebin, kar predstavlja kršitev uvodoma navedenih zakonskih določil. Nikakor namreč ni dovolj, da te oddaje na sporedu zgolj so, saj ne služijo same sebi; njihov namen je med drugim prisotnost in dvig zavesti o slovenski kulturi, seznanjanje z njeno aktualno produkcijo ter njeno kritično vrednotenje. RTV Slovenija pa prav tako ni sama sebi namen, za izpolnjevanje svojega v zakonu navedenega poslanstva namreč potrebuje – gledalke in gledalce svojih programov. Načrtno izrinjanje kulturnih vsebin v pozne nočne termine povzroča logični upad njihove publike, kar nato nekateri segmenti na RTV Slovenija izkoriščajo v klasičnem manevru ’kavelj 22’, namreč za dokazovanje, da imajo kulturne oddaje pičlo publiko. Nemudoma je zato treba sprejeti odločitev, za zgled kateri morejo služiti številne javne televizije po Evropi (denimo ORF, ZDF ali NPO), ter dodeliti oddajam s področja kulture termine ob 21. uri, torej pred Odmevi. 

 2) Nujno je treba uvesti vsaj eno redno tedensko kulturno oddajo ob 20. uri na prvem televizijskem programu. Spričo resnično drastičnega upada kulturnih oddaj v najbolj gledanih terminih nacionalne televizije namreč nazadujemo kot družba, kulturne vsebine pa niso več prepoznane kot nujen del posameznikovega oz. družbenega življenja. Kultura je v družbi tudi zaradi opisane škodljive prakse na RTV Slovenija marginalizirana, kar je na številnih ravneh občutno v vsakodnevnem življenju, npr. v upadanju bralne pismenosti, v nezmožnosti kritičnega presojanja in oblikovanja argumentov, v nesposobnosti za dialog, v upadu pozornosti in angažiranja kognitivnih potencialov posameznic in posameznikov – vse to dela družbo pasivno, letargično in defetistično. Kultura ima smisel, ko spodbuja in vstopa v živ dialog. Eden temeljnih, zakonsko predpisanih ciljev obstoja RTV Slovenija je, da ta dialog omogoča, to pa bo, verjetno se strinjamo, s spečimi gledalci in gledalkami vsaj do neke mere nemogoče. Kulturnim vsebinam je torej absolutno nujno takoj zagotoviti najbolj gledane termine tudi zato, da bi opisano kulturno zavest, zdaj dodobra načeto, v publiki ponovno vzgojili. V tem smislu

 3) je popolnoma nerazumljiva odločitev, da naj bi z novim letom oddajo Kultura po informativni oddaji Odmevi uvrstili za Šport. Taka gesta bi dejansko pomenila zaušnico vsem, ki se v Sloveniji ukvarjamo s kulturo, ter vsem, ki jo spremljamo. Naloga nacionalne televizije ni slepo slediti diktatu kapitala in komercialnih televizij. Njena naloga je izobraževati, vzgajati ter se boriti za ohranitev in dvig kulturnih standardov v družbi. 

 4) RTV Slovenija v oddaje svoje kulturno-umetniške redakcije vlaga premalo sredstev, priče smo celo njihovemu krčenju, kar se pozna na rezultatih. To prakso je nujno takoj prekiniti. Redakciji je absolutno nujno zagotoviti normalne delovne pogoje, povečati pa je treba tudi časovni obseg njenih prispevkov in oddaj. Zdaj spričo njegovega ožanja nacionalna televizija namreč tako rekoč ne omogoča več polemičnih prispevkov, poglobljenih intervjujev in kritik, celotni žanri so iz njenih kulturnih programov izrinjeni. To vsekakor ni ustrezno ”predstavljanje in promoviranje slovenske kulture in spodbujanje kulturne ustvarjalnosti”. 

 Neizpodbitno dejstvo je, da ima nacionalna televizija v slovenski družbi še vedno izjemno vlogo in vpliv. Slovenski kulturi, ki se ta čas nahaja v izjemno nezavidljivem položaju, bi z odločitvijo za opisane programske spremembe dejansko lahko ogromno pomagala, saj bi to med drugim pripomoglo k spremembi družbene klime v prid kulture, ki ji s sedanjo ureditvijo programskih shem – v nasprotju s svojim poslanstvom – škoduje. Za odločitev gre. Za uspešno praktično uveljavljanje zakonsko predpisanih določil o ciljih RTV Slovenija vas pozivam, da odločitev o drastični spremembi obravnave kulturnih vsebin v svojih programih sprejmete – takoj. 

 

Vljudno vas prosim za odgovor, ki ga bom, kot tudi to pismo, javno objavila. Vnaprej hvala. 

 Z lepimi pozdravi,

 Anja Golob

 

 

photo source