Javni poziv ministrstvu za kulturo RS

Na spletni strani ministrstva za kulturo, dne 13.7.2020 objavljeni zapis, https://www.gov.si/novice/2020-07-13-kampanja-mi-smo-odprti-za-kulturo/, naknadno ponovljen na družbenem omrežju, na fb stran ministrstva, po mnenju Združenje dramskih umetnikov Slovenije, strokovne, nepridobitne in nadstrankarske organizacije poklicnih dramskih umetnikov, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic in, ki kot pravna oseba zasebnega prava deluje v javnem interesu, presega zakonska pooblastila ter naloge za katere je ministrstvo ustanovljeno in z načinom sporočanja, ter brez zakonske podlage posega v temeljne svoboščine, osebno prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost, lastnino in druge človekove pravice, kot jih v 9. členu, izvršilne naloge, opredeljuje Zakon o državni upravi (ZDU-1-NPB17). 

Združenje dramskih umetnikov Slovenije zato izraža uradno zahtevo, da se navedeni objavi ustrezno spremenita ali umakneta.

Obrazložitev

Delo ministrstev je opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih, pri čemer minister, 16. člen (ZDU-1-NPB17), vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva v skladu s sprejeto politiko. Dolžnost zaposlenih Državne uprave RS je izvajanje upravnih nalog, samostojno, ter v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov, pri čemer zaposleni ne sme dajati neupravičenih koristi ali prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam. Uradnik, državni sekretar s položajem funkcionarja, 17.člen (ZDU-1-NPB17),  svoje delo opravlja na zaupanje ministra, ter v okviru pooblastil, ki mu jih da minister, pri čemer zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06) v 23. členu, (uradniki in drugi javni uslužbenci),

navaja, da so uradniki javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih so naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. Kriterije za določitev delovnih mest, na katerih se v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti opravljajo javne naloge, podrobneje opredeli vlada z uredbo, ostali organi pa kriterije za določanje delovnih mest, na katerih se opravljajo javne naloge, določijo s svojim splošnim aktom. Ker v skladu z določbami 40. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06) in 26. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05), spreminjanje notranje organizacije in sistemizacije določi minister oziroma predstojnik v soglasju z vlado, je te vrste izražanje mnenja državne sekretarke v časih napetosti vsled negotovih razmer na državni in področni ravni kulture mogoče razumeti kot vznik nove politične  paradigme, kar ima škodljiv vpliv na javno dobro

Ker bi zaradi nestrpnosti, nezaupanja, jeze in strahu, ki jih v javnosti vzbuja te vrste zastopništvo, čeprav morda izhaja iz povsem osebnih vzgibov, utegnile povzročiti škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje, Združenje dramskih umetnikov Slovenije ministrstvo za kulturo RS poziva, da se pri svojem delu omeji na opravljanje nalog, za katere je ustanovljeno. 

V Ljubljani, 16.07.2020

Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije, ddr. Boris Mihalj


Ministrstvo za kulturo

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc si je včeraj, 12. julija, v sklopu kampanje Mi smo #odprti za kulturo na Muzejski ploščadi Metelkova ogledala predstavo režiserja Jaše Kocelija Psiho.

Ob tem je državna sekretarka dr. Fridl Jarc zapisala: »Veseli smo, da Metelkova ploščad preživlja čase Covida-19 tako odprta za kulturo. Slovenska variacija na Psiho mi je odstrla vpogled v imenitno gledališko interpretacijo Domna Valiča, obenem pa s svojo linearno dramaturgijo odprla vprašanje sporočilnosti, vrednotenja in tudi vrednosti dramskih besedil, ki gledalca zgolj še nagovarjajo, ne pa več opozarjajo na osebnostne in družbene zdrse. V kakšni meri ta odsotnost avtorske kritičnosti in zgolj popisovanja patološkega stanja posameznika pušča gledalca praznega, blokira njegovo lastno osebno in družbeno kritičnost in tako vzpostavlja nevarno območje vsega dovoljenega?« 

Jure Novak

Opala, Ignacija.

Tole pa ne bo šlo. Kot državna sekretarka prav gotovo ni primerno, da se kritiško (pa naj bo kritika ali pohvala) izrekate o vsebinah.

Vam pa toplo priporočam odstop z mesta državne sekretarke (skupaj z ministrom po možnosti). Potem boste lahko pisali, kar vas bo volja, tudi takele reakcionistične “izrojena umetnost” zapise.

Prejeli smo odgovor z Ministrstva za kulturo:

Obveščamo vas, da smo s spletne strani Ministrstva za kulturo in facebook profila ministrstva umaknili besedilo, naslovljeno Kampanja Mi smo #odprti za kulturo, v katerem je državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc pohvalila predstavo Psiho režiserja Jaše Kocelija, ki si jo je na povabilo pobudnikov kampanje ogledala v sklopu širše kampanje Mi smo #odprti za kulturo.

Ker besedilo, ki v svojem bistvu promovira in spodbuja zanimanje za uprizoritveno umetnost in promocijski projekt Mi smo #odprti za kulturo, med ljudmi očitno vzbuja negativna čustva in nestrpnost, se bo državna sekretarka v prihodnje vzdržala slehernega komentarja s področja uprizoritvene umetnosti, čeprav je bila desetletja gledališka kritičarka in prejela tudi Stritarjevo nagrado za mlado kritičarko. Sporočila treh stanovskih društev bo razumela, kot da ji je odslej tudi kot državljanki odvzeta pravica, da bi javno komentirala dogodke, na katere je bila povabljena.