Nameni in cilji društva

Nameni in cilji našega strokovnega društva so:

•skrb za razvoj gledališke kulture in dramske umetnosti,

•spremljanje zakonodaje na področju kulture in socialna zaščita članov,

•skrb za ustrezno kvaliteto dramske stroke,

•navezava in ohranjanje stikov s sorodnimi društvi doma in v tujini,

•seznanjanje javnosti in članstva s problemi stroke,

•zavzemanje za upoštevanje moralnih norm in etičnosti pri delovanju.

 

ZDUS uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, tako da:

smo člani Kulturniške zbornice Slovenije in sodelujemo v njenih organih ter izdajamo strokovna mnenje za prosilce statusa samostojnih ustvarjalcev na področju kulture,

• spremljamo in ocenjujemo stanje na področju kulture in uresničevanja nacionalnega kulturnega programa ter dajemo v zvezi s tem mnenja, pobude in predloge Ministrstvu za kulturo in drugim zainteresiranim institucijam,

• predlagamo člane v strokovne svete javnih zavodov, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti

•  ustreznim komisijam predlagamo kandidate za državne in druge nagrade s področja kulture,

• v okviru svoje mednarodne dejavnosti častno predstavljajmo Slovenijo in njeno kulturo s posebnim poudarkom na slovenskem igralstvu in gledališču,

dajemo strokovno pomoč svojim članom v okviru delovanja društva,

• ščitimo interese gledališke stroke,

• sodelujemo s sindikatom pri oblikovanju kolektivnih pogodb med reprezentativnim panožnim sindikatom in delodajalci,

• skrbimo za strokovno izpopolnjevanje svojih članov, organiziramo predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje za svoje člane,

•  organiziramo in spodbuja izmenjavo dramskih umetnikov doma in v tujini,

•  izdajamo strokovno literaturo v skladu z veljavnimi predpisi,

• posredujemo mnenje oz. priporočilo za pridobitev viz tujcem, ki so angažirani na področju dramske umetnosti,

• organiziramo in uprizarjamo gledališke predstave in druge prireditve,

•  vsako leto podeljujemo svojim članom priznanja ZDUS,

• sodelujemo z ITI – International Theatre Institute in skrbimo za slovenski center ITI,

• skrbimo za upokojene člane, da ohranijo stik z gledališko umetnostjo,

• v dogovoru z gledališči omogočamo svojim članom brezplačne oglede predstav.