Opomnik – štipendija iz Sklada Jerneja Šugmana – rok se izteče 18.5.

Kandidatke/i se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 18. 5. 2020. Za pravočasno oddanje vloge se bo štelo vse predloge poslane na mejl do 23.59.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), razpisuje 2 (dve) celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu za študijsko leto 2020/2021.

Na razpis se lahko prijavijo:

– študentke/i zadnjega letnika dodiplomskega študija;
– študentke/i zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;
– študentke/i podiplomskega študija;
– absolventke/i dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija;
– mlade/i gledališke/i ustvarjalke/ci in raziskovalke/ci (samozaposlene/i, brezposelne/i ali zaposlene/i, ki v času razpisa opravljajo delo na področju dramske umetnosti, za katerega se prijavljajo).
– samozaposlene/i na področju kulture

Kandidatke/kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
– ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;
– so imeli v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah dosežke na posameznem področju,

in sicer:
– izkazane dosežke na umetniškem področju,
– uvrstitve na tekmovanjih v raziskovalnem delu,
-uvrstitve na umetniških natečajih, javne nastope in predstavitve,
-objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
– dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
– udeležbe na seminarjih in kongresih,
– funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
– priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
– drugi dosežki, ki so pomembni za Združenje dramskih umetnikov Slovenije in njegovo promocijo doma ter v svetu, in prostovoljno delo.

Kandidatke/i naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov:

stipendija@zdus.si

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

– dokazilo o statusu (študent/ka, samozaposlen/a, brezposeln/a, zaposlen/a);
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja (študentje);
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto (študentje);
– dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah;
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in umetniških ciljev;
– predstavitev ideje za umetniški projekt in umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
– pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

Študentke/i, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še:

– potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

Letošnji razpis velja tudi za samozaposlene v kulturi, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic in imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazujejo, da so usposobljeni za opravljanje te dejavnosti. Kandidati, ki so vpisani v razvid samozaposlenih, naj v prilogi navedejo svojo zaporedno številko iz seznama evidence.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. https://zdus.si/pravilnik-sklada/

Izbrani/a kandidatki/a bosta z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili/a pogodbo o prejemanju štipendije. S podpisom pogodbe o štipendiji kandidati postanejo pridruženi člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Njihov status v društvu ureja statut društva.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Javna razglasitev prejemnikov štipendije je vsako leto najkasneje meseca septembra.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

ddr. Boris Mihalj, predsednik