Pismo podpore javni RTV, posredniku temeljnih vsebin uprizoritvenih umetnosti javnosti in varuhu slovenske kulturne identitete

Združenje dramskih umetnikov Slovenije se pridružuje predlogom zaposlenih RTV Slovenija, njenega vodstva, ter strokovnim mnenjem s področja panoge, o odstranitvi in zmanjšanju vplivov političnih ter gospodarskih elementov na tako ključen državni segment neodvisnega javnega osveščanja in sporočanja, kot ga ta javni zavod zastopa.

Z ustanovitvijo zavoda opredeljena namembnost dejavnosti, je avtonomno ukvarjanje z javnosti namenjenim oddajanjem zvočnih ter slikovnih sporočil v skladu z neodvisnim poročanjem dejstev s preverjenimi in preverljivimi ugotovitvami, ki poleg posredovanja informacij udejanja tudi zastopništvo javnosti, ki jo z obravnavo ter oblikovanjem osrednjih slovenskih medijskih, kulturnih, umetniških in izobraževalnih vsebin sooblikuje. Ker deluje v splošno javno dobro, mora javna RTV Slovenija ohranjati vlogo objektivne slovenske medijske ustanove, kar ji in ji mora omogočati zakon, ne glede na vsakokratne in pogoste politične spremembe.

Izvrševanje te vrste javne storitve mora ostati ciljno, ter dolgoročno usmerjeno skladno s poslanstvom državnega javnega medija tudi na področju  ustvarjalnosti, posebno umetnosti, ki je v zadnjih obdobjih zapostavljeno in razvrednoteno. Prav ta družbeni segment skupnosti je namreč v zadnjih treh desetletjih vpliva neoliberalnih politik, umetnike in umetniški sektor prisilil v spopadanje za zagotavljanje preživetja, ki v za ustvarjalnost nemogočih razmerah, ob izkoriščanju, družbeni marginalizaciji, materialni prikrajšanosti, vztrajno nadaljuje svoje delo na najvišji možni ravni.

Zdrs položaja umetnosti z vrha družbenih vrednot  je radikalno razvrednotil sam pojem umetnosti in ustvarjalca, ki kot družbeni subjekta zagotavlja dobrobit in napredek človeštva ne glede na lastno žrtev, ter ohranja narodno samobitnost in identiteto skupnosti, vrednoti, ki ju zastopa in osvetljuje prav temeljni postulat namenskosti programa radiotelevizije Slovenija. Prav kulturni, umetniški in igrani programi so od ustanovitve RTV Slovenija gradili temelj slovenske samostojnosti in ohranjali pričakovano visoko raven narodove identitete, primerno zastopanost narodnih manjšin in slovenskega maternega jezika.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije področje umetnosti pojmuje kot ključni in konstitutivni del identitete skupnosti, ki ga je potrebno negovati in varovati v njegovi nedotakljivosti v vseh delih, posebno v okviru javne RTV. Radijski, elektronski, medijski, televizijski programi umetniških vsebin, kot tudi igrana, filmska in dramska produkcija mora, po mnenju Združenja dramskih umetnikov Slovenije, nadalje ostati/znova postati nepogrešljiva.

V Ljubljani, 5. 8. 2020

Za Združenje dramskih umetnikov Slovenije, predsednik, ddr. Boris Mihalj