Pravilnik o priznanjih ZDUS

Na podlagi 4. sklepa občnega zbora ZDUS z dne 16. 3. 2010 in 12. in 14. sklepa občnega zbora ZDUS z dne 18. 3. 2011 objavljam dopolnjen in spremenjen Pravilnik o priznanjih ZDUS za umetniške dosežke za določeno leto in o odličju Marija Vera.

Izvršni odbor (v nadaljevanju IO ZDUS) Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) v skladu z določili Statuta ZDUS ter v smislu nenehne rasti umetniškega razvoja članov ZDUS ustanavlja Priznanja za umetniške dosežke za določeno obdobje in Odličje »Marija Vera«, igralskem priznanju ZDUS za življenjsko delo svojih članic in članov ter v zvezi s tem sprejema:

PRAVILNIK O PRIZNANJIH ZDUS ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE ZA DOLOČENO LETO IN O ODLIČJU »MARIJA VERA«, IGRALSKEM PRIZNANJU ZDUS ZA ŽIVLJENJSKO DELO

1. člen

Priznanje se imenuje: “Priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za umetniške dosežke za leto …” in “Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje ZDUS za življenjsko delo”.

2. člen

Priznanja ZDUS so stalna in se podeljujejo vsako leto. Priznanja ZDUS se podeljujejo vsako leto za umetniške dosežke, uprizorjene v času od 1. januarja do 31. decembra preteklega leta, razen za Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje za življenjsko delo.

3. člen

Vsako leto se podelijo tri priznanja. Eno od teh je po odločitvi žirije Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje za življenjsko delo.

4. člen

Priznanja ZDUS za igralske dosežke se podeljujejo ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov.

5. člen

Prejemniki Priznanja ZDUS so lahko samo člani/članice ZDUS. Priznanje ZDUS za umetniške dosežke za določeno leto se lahko podeli članu/članici ZDUS samo enkrat.

6. člen

Odličje »Marija Vera« za igralski opus je priznanje ZDUS za življenjsko delo in ga lahko prejme član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 let. To priznanje lahko dobi tudi, če je že dobil/a Priznanje ZDUS za umetniške dosežke v določenem letu.

7. člen

Priznanja ZDUS se podeljujejo iz razpoložljivih sredstev.

8. člen

Priznanja ZDUS se podelijo v obliki umetniškega likovnega dela. Nagrajenec prejme tudi plaketo. Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje ZDUS za življenjsko delo se podeli v obliki likovnega dela in s plaketo, ki jo krasi lik igralke Marije Vere.

9. člen

Finančna sredstva za Priznanja ZDUS določi vsako leto posebej IO ZDUS na svoji redni seji v skladu s finančnimi možnostmi.

10. člen

Priznanja ZDUS se podelijo vsako leto ob Svetovnem dnevu gledališča (27. marec).

11. člen

Za podelitev Priznanja ZDUS imenuje IO ZDUS vsako leto novo komisijo, praviloma iz vrst že nagrajenih članov ZDUS. Imenovati jo mora najkasneje do 15. aprila ocenjevalnega leta.

12. člen

Komisija za Priznanja ZDUS šteje tri člane iz različnih gledališč in je pri svojem delu in odločanju povsem samostojna.

13. člen

Ob imenovanju članov Komisije za priznanja ZDUS izda IO ZDUS pisni akt o imenovanju člana/članice v komisijo za priznanja. Člani komisije po imenovanju, oziroma pred pričetkom dela podpišejo izjavo o zavezanosti k molčečnosti, ki traja do javne objave imen nagrajencev.

14. člen

Odločitev Komisije za priznanja ZDUS je pravno veljavna, če je glasovanje komisije soglasno. V primeru, da komisija ne more soglasno odločiti, lahko zmanjša število nagrad.

15. člen

Članom/članicam komisije se povrnejo potni stroški in drugi stroški v zvezi z delom komisije.

16. člen

Ob predlogih za podelitev Priznanja ZDUS komisija za priznanja vodi zapisnik, ki ga po opravljenem delu preda Izvršilnemu odboru ZDUS in na ta način seznani IO ZDUS o svojih odločitvah. Komisija lahko določi zunanjega zapisnikarja, a le z odobritvijo IO ZDUS.

17. člen

Ob predlogih za podelitev Priznanj ZDUS mora Komisija izoblikovati tudi pisno obrazložitev.

18. člen

Priznanja ZDUS na predlog Komisije za priznanja podeljuje vsako leto predsednik/predsednica IO ZDUS, v njegovi/njeni odsotnosti pa podpredsednik. V kolikor pa je tudi ta zadržan, podeljuje priznanje predsednik Komisije za priznanja ali pa član/članica IO ZDUS.

19. člen

Komisija za priznanja izvoli med seboj predsednika/predsednico.

20. člen

Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS vsako leto najkasneje do 15. januarja s priporočeno pošto pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v preteklem letu z obrazložitvijo. Na poštni ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj – za priznanja«. Po določenem roku poslani predlogi za Priznanja ZDUS se ne bodo upoštevali. Kandidate za Priznanja ZDUS in Odličje »Marija Vera« predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani/članice ZDUS. Predlogi za odličje Marija Vera ostanejo v veljavi šest let in se priključijo vsakokratnim novim predlogom, kar pomeni, da jih komisija obravnava enakovredno skupaj z na novo prispelimi predlogi.

Razpis za vsa priznanja ZDUS je javen in se objavi najkasneje mesec dni pred iztekom roka za oddajo predlogov. Razpis izda predsednik/predsednica IO ZDUS ali tajnik/tajnica IO ZDUS. Razpis se lahko objavi tudi v tiskanih medijih in na svetovnem spletu, če to dopuščajo finančna sredstva.

21. člen

IO ZDUS je dolžan, da skupaj s Komisijo za priznanja ZDUS, svoje odločitve o priznanjih posreduje sredstvom javnega obveščanja.

22. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Občni zbor ZDUS.

23. člen

Eventuelne spremembe ali dopolnitve tega pravilnika se opravijo po istem postopku.

 

Ljubljana, 18. marec 2011 mag. Alenka Pirjevec, predsednica