Prijavi se

ZDUS ima redne in častne člane.

Redni član ZDUS lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki mu je dramska umetnost osnovni poklic, ki sprejme statut, se ravna po njem, izrazi željo postati član ZDUS ter v ta namen upravnemu odboru poda pisno prošnjo, ki ji priloži bibliografijo s podatki o delu na področju dramske umetnosti in plača članarino. Član ZDUS lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Članstvo v ZDUS je prostovoljno. Člani prejmejo člansko izkaznico.

Častni član ZDUS je lahko javni kulturni ali družbeni delavec, ki ima posebne zasluge za dramsko umetnost. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član ZDUS, nima pravice odločanja.

Pravice članov so:

• da volijo in so izvoljeni v organe ZDUS,
• da sodelujejo pri delu ZDUS,
• da dajejo predloge organom ZDUS k delu in izpolnjevanju nalog,
• da uresničujejo svoje osebne interese na področju delovanja ZDUS,
• da sprejmejo nagrade in pohvale za dosežene uspehe v ZDUS in izven njega,
• da prejmejo priznanje ZDUS,
• da so seznanjeni s programom, njegovim uresničevanjem in finančnim poslovanjem ZDUS.

Dolžnosti članov so:

da spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov ZDUS,
• da aktivno sodelujejo pri delu ZDUS in z osebnim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog ZDUS,
• da redno plačujejo članarino, ki jo določi IO ZDUS,
• da varujejo ugled ZDUS,
• da dajejo ZDUS informacije, ki so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog,
• da skrbijo za premoženje ZDUS.

 
Članarina:
Letna članarina znaša 40,00 €  in jo je potrebno plačati do konca koledarskega leta na transakcijski račun ZDUS.
Samostojni člani lahko članarino poravnajo v dveh obrokih.
Upokojeni člani plačajo 20,00 € članarine.

 

  Ime (obvezno)

  Priimek (obvezno)

  Vaš naslov (obvezno / ni za javno objavo)

  Vaš e-naslov (obvezno / ni za javno objavo)

  Poklic (obvezno)

  Telefon (obvezno / ni za javno objavo)

  Življenjepis (kratek opis / do 7000 znakov)

  Nagrade

  Naložite svojo sliko (.jpg .png .bmp .tiff)

  Ali želite biti obveščeni o dogodkih ZDUS

  Da, po e-poštiDa, po poštiNe

  Ali se strinjate z javno objavo vašega profila na zdus.si (obvezno):

  Članarina: stalno zaposleni članarino plačujejo preko trajnika, ostali preko položnice (TRR).

  Potrjujem, da se strinjam s statutom ZDUS in sprejemam vse pogoje iz naslova članstva v ZDUS. Vse pravice, brez pisnega dovoljenja tajništva, pridržane. ZDUS se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.