Prošnja za donatorstvo

v imenu Združenja dramskih umetnikov Slovenije, https://www.zdus.si, krovne organizacije poklicnih dramskih ustvarjalcev Slovenije vas vljudno vabim k pristopu k Skladu Jerneja Šugmana v obliki donacije, ki vsako leto nameni pomoč v obliki letne štipendije mladim, delovnim in nadarjenim dramskim ustvarjalcem, željnim nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela in jim tako omogoči doseči zastavljeni cilj in namen.

Tako kot v preteklih letih, so bile tudi v letošnjem letu, 2020, podeljene štipendije leta 2018 ustanovljenega Sklada, namenjenega štipendiranju mladih talentov s področja dramske umetnosti za dodatno izpopolnjevanje ali šolanje ter iz razpoložljivih sredstev pomagati članom pri razvijanju ustvarjalnih potencialov. Zaradi nižje podpore žal le dve.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), je avtonomni član mednarodne zveze igralcev (FIA, International Federation of Actors) in Mednarodnega gledališkega inštituta (ITI) s sto enoletno preteklostjo, ki varuje interese zaposlenih in samozaposlenih članov tudi s solidarnostno organiziranim zastopništvom, ter omogoča, posebno v časih nepričakovanih družbenih in ekonomskih sprememb, kot je izbruh letošnje epidemije, kolikor je mogoče enakopraven ekonomski, pravni in družbeni položaj ter strokovni razvoj področja dramske umetnosti pri nas. Štipendije, ki jih v skladu s pravilnikom Sklada, ki predvideva obravnavo in izbor s strani neodvisne in povsem strokovne komisije namenjamo mladim in obetavnim dramskim ustvarjalcem, so tudi edina tovrstna oblika pomoči v našem prostoru. Zato ohranitev te vrste naložbe v ohranjanje vrhunskosti področja pomeni pomemben prispevek v prihodnost usmerjenega razvoja zvrsti umetnosti, ki ključno oblikuje duhovno jedro skupne civilizacije. Gledališka, dramska umetnost, ki se plemeniti skozi tisočletja, je vtkana v samo bit človeštva in sestavlja osnovni gradnik demokratičnega sveta. Njena prihodnot je svetla in dovolj obetavna, saj izhaja iz nuje, ki pritiče ustvarjalnosti posameznika in skupnosti, ki ji pripada. Kljub temu, pa zaradi sodobnih družbenih okoliščin, zadnja desetletja zastaja na stranskem tiru, v času ki smo mu priča, pa je zaradi zaprtja te vrste javnih institucij, nezmožnih običajnega povezovanja z javnostjo obstala.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZDUS) poleg zaposlenih v javnih ustanovah v združuje številne samozaposlene ustvarjalce v kulturi, ki opravljajo specializirane poklice na področju uprizoritvenih umetnosti. Zaradi specifičnih značilnosti dela poklicev, ki ga opravljajo v največji možni meri v javno dobro, so kot samostojni ustvarjalci na področju umetnosti pretežno nezaposljivi kader, podvržen stiskam, ki jih je sodobna družba v preteklem stoletju odpravila. Pod krinko upravičenosti razlogov, ki vzpostavljajo lažno legitimnost nadvlade neposredne materialne uspešnosti in storilnosti, pa so se te stiske žal vrnile. Delo, ki ga opravlja ta strokovno usposobljeni in visoko izobraženi kader, kot že rečeno tvori temelj duhovne in materialne podstati naše skupnosti, vendar je zaradi kratkovidnih in vase usmerjenih državnih politik povsem razvrednoteno. Večletna gospodarska in politična nestabilnost, ki se v močni obliki kaže v neustreznem vodenju državnih družb in služb, ki ne izpolnjujejo temeljnih nalog za katere so ustanovljene, zaradi političnega nepotizma, nestrokovnosti in posledično s kršenjem temeljnih svoboščin in človekovih pravic polegposebnosti, ki jih določa majhnost skupnosti in trga, nenehno onemogočata vzpostavitev ustrezne, na enakosti in enakopravnosti temelječe družbene ureditve dela, ki ga opravljajo zaposleni na tem področju kulture. Odklanjanje trajnostno naravnanega razvoja in rešitve ureditve problematike samozaposlenih na področju dramske umetnosti to vrsto zaposlenih ljudi koncentrira v družbeno skupino, ki živi pod pragom revščine in v izključujočem položaju, neprimerljivim s položajem večine drugih zaposlenih. Prihodki, ki jih tej skupini z zagotovitvijo pravice do prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna dodeljuje Ministrstvo za kulturo, ne omogočajo preživetja, saj ne omogočajo niti osnovnih sredstev niti osnovnih pogojev za delo, ki je od utemeljitve samostojne slovenske države obravnavano kot pridobitno delo, in ne kot ustvarjalno delo. Kot samozaposlenim s pravnim položajem delodajalca jim je onemogočeno združevanje v sindikalnih združenjih, kar pomeni, da nimajo niti možnosti obrambe pred vztrajnim zmanjševanjem pravic.

Že tako ranljivi in na robu preživetja so samozaposleni na področju dramske umetnosti v dogovorih za delo načrtno izkoriščani in slabo plačani.
Poklicno združenje, v katerem se združujejo, je sto in eno leto staro Združenje dramskih umetnikov Slovenije, ki zaradi v novi državi nastale restavracije družbene ureditve razpolaga zgolj še s sredstvi, pridobljenimi z vsoto plačil članarin in maloštevilnimi donacijami. V skrbi za svoje člane je finančno ohromljena stanovska organizacija samozaposlenim in upokojenim članicam in članom plačilo članarine solidarnostno zmanjšala na polovico ali jo v posameznih primerih oprostila, zaradi izgube pooblastila o zastopništvu pa je razen na področju vprašanj v domeni strokovnosti povsem nemočna.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije navkljub delu, ki ga kot sogovornik ministrstev izkazuje z zagovorništvom, pogajalsko omejenim zastopništvom, mednarodno dejavnostjo, sodelovanjem s tujimi sorodnimi združenji (ITI, FIA), spobudami, usmerjenimi v razvoj področja, izdelavo strokovnih dokumentov in mnenj, kulturno-umetniškim in izobraževalnim programom, ščitenjem interesov gledališke stroke, skrbjo za strokovno izpopolnjevanje članov, podeljevanjem nagrad in štipendij, izdajami strokovne literature ter sodelovanjem s sindikati, na ravni sofinanciranja nipriznano kot strokovni uresničevalec javnega interesa na področju uprizoritvenih umetnosti. Vsa navedena dela, zajeta v naboru namenov in ciljev našega strokovnega društva, ki jih želimo nadgraditi in razvijati, tako opravljamo prostovoljno in s pomočjo podpornikov, ki omogočajo predvsem delovanje Sklada Jerneja Šugmana, ki z delovno štipendijo pomaga mladim. S pomočjo Mestne občine Ljubljana ohranjamo spomeniško dediščino slovenske skupnosti, ob podpori mestnih občin Ljubljane, Maribora in Nove Gorice pa tudi vsakoletno izpeljavo umetniškega recitala Prešernove poezije ob državnem prazniku kulture.
Dela usmerjamo v razvoj poklicev in področij, ki jih zastopa ZDUS, kar se žal prepočasi uresničuje, saj temeljijo izključno na vlaganju osebnih, torej lastnih sredstev predvsem tistih članov, ki so najbolj dejavni, zato vas prosimo za pomoč v obliki donatorstva, mecenstva oz. določene vrste botrstva, ki bi s sofinanciranjem omogočilo relevantnodelovanje ZDUS-a tudi v mednarodni zvezi igralcev (FIA), predvsem pa pomenilo pomoč pri izobraževanju, zastopništvu samozaposlenih članov in varovanju osnovnih človekovih pravic, ki vključujejo primerno oblikovanje politik na področju umetnosti in kulture.

V javnosti namenjenem prostoru, vam za ponujeno roko pomoči, ponujamo vidno sodelovanje in svojo prepoznavno podobo.

V Ljubljani, 22/12/ 2020

Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije ddr. Boris Mihalj