VOLITVE ZDUS 2016

Spoštovane članice in spoštovani člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije!

24. novembra bo potekel mandat predsedniku Branku Šturbeju, članom predsedstva (5), članom nadzorne (3) in disciplinske komisije (3).

Po statutu ima vsak član pravico sodelovati v organih društva, voliti in biti izvoljen in aktivno sodelovati pri delu društva.

V imenu Izvršilnega odbora vas prosim, da se odzovete in posredujete svoje predloge za člane organov oz. kandidirate. Kandidat se mora strinjati s kandidaturo.

Tajništvo ZDUS bo na naslovu info@zdus.si do vključno 10.12. 2016 zbiralo predloge za člane predsedstva, nadzorne komisije, disciplinske komisije in za predsednika/predsednico ZDUS-a. Predloge lahko tudi sporočite predsednikom enot ZDUS. Mandat za vse organe traja 4 leta. Volitve so tajne in vsi kandidati bodo imeli možnost predstavitve. Kandidaturo je možno podati tudi na samem volilnem občnem zboru, ki bo predvidoma 17.12.2016.

Enote ZDUS-a (v nekaterih še niso izpeljali volitev) in predsedniki:

SNG Drama Ljubljana – Maja Sever,
MGL – Domen Valič,
LGL – Jan Bučar,
SMG – Damjana Černe,
SNG NG in Gled. Koper – Andrej Zalesjak,
SSG Trst – Maja Blagovič,
Drama SNG MB – Eva Kraš,
PGK – Miha Rodman,
MG Ptuj – tajništvo ZDUS,
APT -tajništvi ZDUS,
LGM – tajništvo ZDUS,
Samostojni ustvarjalci – Uroš Potočnik,
Upokojeni člani – Brane Grubar/tajništvo ZDUS.

 

ZDUS ima delegatski sistem volitev. Predsedniki enot ZDUS-a med članstvom poskrbijo za delegate volivce, ki se bodo udeležili volilnega občnega zbora (v kratkem pošljemo obrazce).
Volitve delegatov se izvedejo po tem ključu: do vsakih 10 članov (v enoti!) se imenuje po en delegat. Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica delegatov.

Prosim posredujte ta poziv kolegicam in kolegom oz. nam sporočite njihove e-naslove.

Lep pozdrav,
Alen Jelen, tajnik

foto: source